Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

01. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons verrichte rechtshandelingen, waaronder begrepen de levering van goederen aan en te verrichten diensten ten behoeve van opdrachtgevers/consumenten, onder uitsluiting van de algemene voorwaarden van opdrachtgevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

02. Levertijden

De opgegeven levertijden worden zoveel mogelijk nagekomen, maar een overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever/consument niet het recht de overeenkomst te annuleren, op te zeggen en/of schadevergoeding te eisen.

03. Offertes

Al onze offertes zijn vrijblijvend en hebben een looptijd van veertien dagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten en afwijkingen in tekeningen, afbeeldingen, vermeldingen en andere specificaties in prijscouranten of reclamemateriaal.

04. Prijzen

Schriftelijk overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij door omstandigheden buiten onze wil, zoals verhoging van rechten en/of accijnzen, wijziging van muntpariteit, officiële verhogingen van fabrikanten, importeurs, leveranciers, etc., prijsverhogingen moeten worden toegepast. Wij zijn gerechtigd deze verhogingen door te berekenen zonder dat de opdrachtgever gerechtigd is de overeenkomst te annuleren, op te zeggen of nakoming te eisen op grond van de overeenkomst.

05. Betaling

Betalingen door consumenten dienen direct bij afhaling te worden voldaan. Betalingen door bedrijven dienen zonder enige korting of compensatie te geschieden, uiterlijk 14 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever vanaf het moment van overschrijding zonder verdere aanmaning of ingebrekestelling een rente verschuldigd van 1,5% per maand. De rente wordt berekend vanaf de dag waarop de betaling had moeten geschieden tot aan de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag.

De buitengerechtelijke incassokosten die SnowWaxJob moet maken om haar vordering(en) op de opdrachtgever te incasseren, komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het te vorderen bedrag inclusief rente, met een minimum van € 227,-. Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft SnowWaxJob het recht verdere leveringen, zowel op grond van de overeenkomst waarop de achterstallige betaling betrekking heeft als op grond van andere overeenkomsten, op te schorten of te annuleren.

In geval van niet-betaling van een opeisbaar bedrag, opschorting van betaling, aanvraag tot surseance of faillissement, liquidatie van een gedeelte van de onderneming van de opdrachtgever, overlijden van de opdrachtgever, liquidatie, ontbinding of beëindiging van de opdrachtgever, heeft SnowWaxJob het recht de overeenkomst en dat gedeelte daarvan dat nog moet worden uitgevoerd, te annuleren en het geleverde als haar eigendom terug te vorderen, onder verrekening van het eventueel reeds aan haar betaalde, onverminderd het recht van SnowWaxJob op vergoeding van verlies en schade. De vordering van SnowWaxJob zal in de bovengenoemde gevallen ineens en dadelijk opeisbaar zijn.

06. Overmacht

Overmacht ontslaat ons van onze verplichtingen jegens opdrachtgever/consument. Onder overmacht zijn tevens begrepen alle omstandigheden welke redelijkerwijs geacht moeten worden aan de uitvoering van hetgeen is overeengekomen in de weg te staan, zoals verkeersstoring, (sneeuw)storm, slecht weer, werkstaking, ziekte, bedrijfsstaking, uitsluiting, gebrek aan arbeidskrachten of grondstoffen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in ons bedrijf als bij derden van wie wij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer. In dergelijke gevallen hebben wij de keuze de levering uit te stellen of de overeenkomst te annuleren zonder dat de opdrachtgever/consument aanspraak kan maken op vergoeding van schade van welke aard dan ook.

07. Wijziging of annulering van de overeenkomst

SnowWaxJob is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder ingebrekestelling indien de opdrachtgever/consument:

  • Al dan niet op eigen verzoek in staat van faillissement of in staat van surseance wordt verklaard dan wel een buitenrechtelijke schuldenregeling treft;
  • Zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk overdraagt;
  • Als gevolg van enige overheidsingrijpen niet tot nakoming van zijn verplichtingen in staat is;
  • Enig beslag op zijn goederen wordt gelegd, waaronder conservatoir beslag, executoriaal beslag en fiscaal bodembeslag begrepen;

In bovengenoemde gevallen is SnowWaxJob niet gehouden tot enige schadevergoeding. Eventuele vorderingen van SnowWaxJob op de opdrachtgever zijn direct en ineens opeisbaar. Wijziging of ontbinding van de overeenkomst behoeft onze schriftelijke overeenstemming. Indien de opdrachtgever de gesloten overeenkomst wenst te wijzigen of te ontbinden, dan is de opdrachtgever gehouden alle schade en kosten voortvloeiende uit de wijziging of ontbinding aan ons te vergoeden.

08. Klachten

Eventuele klachten kunnen opgelost worden, mits deze uiterlijk binnen drie (3) dagen na aflevering/afhaling zijn gemeld.

09. Aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid ter zake van door ons verrichte handelingen uit welke hoofde dan ook is beperkt tot maximaal de helft van de overeengekomen prijs per verrichte dienst. De opdrachtgever/consument dient direct bij afhaling opgelopen onderhoud gerelateerde beschadigingen aan te geven aan SnowWaxJob. SnowWaxJob kan niet aansprakelijk worden gesteld bij meldingen die niet bij afhaling zijn gemeld. SnowWaxJob is niet aansprakelijk voor niet-onderhoud gerelateerde beschadigingen.

10. Geschillen

De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen ter zake van een overeenkomst tussen partijen zullen bij uitsluiting van enige andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter, dan wel de kantonrechter.